Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Dom om Spider-Man välkomnas av Statens medieråd

Kammarrättens dom i fallet Spider-Man ger Statens medieråd rätt i frågan om vad som kan vägas in vid bedömningen av en film.

Filmkamera av äldre modell

Statens medieråd välkomnar domen i fallet Spider-Man: Into the reverse. Foto: Shutterstock

Turerna kring åldersgränsen för Spider-Man: Into the Spider-Verse har pågått sedan filmens distributör i slutet av förra året överklagade Statens medieråds beslut om en 11-årsgräns. Förvaltningsrätten i Stockholm, som är den instans som hanterar överklaganden av filmgranskningsbeslut, biföll överklagandet och ändrade åldersgränsen till från 7 år. I domen angav förvaltningsrätten som ett av skälen för sitt avgörande att det var positivt för barn att ta del av filmens budskap.

Saknas rättsligt stöd

Statens medieråd menar att det saknas rättsligt stöd att på detta sätt väga in positiva effekter av en film vid bedömningen. Enligt lagtexten ska bedömningen enbart utgå ifrån en framställnings eventuella skadlighet för välbefinnandet för barn.

— Frågan om vilka kriterier som kan vägas in vid bedömningen av åldersgräns är principiellt viktig eftersom en sådan tolkning av lagen som förvaltningsrätten gjort skulle få stor praktisk betydelse för kommande bedömningar av filmer. Myndigheten överklagade därför förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, säger Johan Karlsson, verksamhetschef för fastställande av åldersgränser vid Statens medieråd.

I sitt överklagande av Spider-Man: Into the Spider-Verse argumenterade Statens medieråd, bland annat med hänvisning till en tidigare dom i Högsta förvaltningsdomstolen, att det saknas tolkningsutrymme i lagtexten att väga in positiva effekter vid bedömningen. Vidare uttrycktes att bedömningar på dessa grunder öppnar för godtycklighet, bland annat rörande vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömningen av dessa eventuella positiva effekter.

— De riskerar också att präglas av moraliska ståndpunkter och allmänt tyckande, snarare än att baseras på psykologisk, pedagogisk och medievetenskapligt validerad forskning och vetenskap, samt kunskap om och erfarenhet av barn, så som är fallet idag, säger Johan Karlsson.

"De ger oss rätt"

I januari 2019 meddelade Kammarrätten prövningstillstånd, och i februari meddelades domen. I avgörandet skriver kammarrätten att Statens medieråds överklagande avslås, vilket innebär att filmens åldersgräns fastställs till från 7 år. Men kammarrätten slår också fast att det enligt nuvarande lag saknas lagligt utrymme att ta hänsyn till en films informationsvärde eller historiska värde vid prövningen av om framställningen i filmen kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den aktuella åldersgruppen, viket förvaltningsrätten gjort i sin dom.

—Jag välkomnar kammarrättens dom. De ger oss rätt i den principiellt viktiga frågan om vad som kan vägas in vid bedömningen av en film. Domen visar att myndighetens tolkning av lagen varit korrekt och filmgranskningen vid myndigheten sker enligt de principer som lagstiftaren avsett, säger Johan Karlsson.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!