Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Myndigheter i samtal om ungas utsatthet på nätet

Vad görs på myndighetsnivå för att förebygga kränkningar och hot bland barn och unga på nätet? Brå vigde ett webbinarium åt frågan.

Panelsamtal om ungas brottutsatthet på nätet. 

Jenny Göransson, verksamhetsutvecklare, utvecklingscentrum Mitt, Polismyndigheten, Karin Ström Nordlund, jurist, Barn och elevombudet, Skolinspektionen och Ida Lithell, projektledare No Hate Speech Movement, Statens medieråd, i samtal lett av Karin Svanberg, enhetschef, Brå. Foto: Brå.

Den 24 september arrangerade Brottsförebyggande rådet (Brå) ett webbinarium Länk till annan webbplats. med syfte att sprida kunskap om ungas brottslighet och brottutsatthet på nätet, hur kränkningar och hot ser ut samt exempel på hur myndigheter arbetar för att förebygga olika former av fientlighet.

— Att brottsförebygga i de här brotten är väldigt svårt för polisen, där har föräldrar och skola ett ganska stort ansvar. Man kanske inte alltid vet om man utsatts för ett brott. Men det är viktigt att anmäla. Man måste låta polisen avgöra vad som är brottsligt, säger Jenny Göransson från Polismyndigheten.

— Vi försöker sprida budskapet: Det som är brottsligt i det verkliga livet är brottsligt även på nätet.

Ökning av upplevd utsatthet bland unga

I dag använder nästan alla tonåringar internet dagligen. I Statens medieråds rapport Ungar & medier 2019 ställs frågor om upplevd utsatthet på nätet, som Har du råkat ut för att att någon varit elak eller mobbat dig på internet eller via mobilen? och Har du blivit hotad på internet eller via mobilen?

I samtliga åldersintervall i nära på alla jämförbara frågor om mobbning, hot eller liknande syns en ökning av upplevd utsatthet.*

* Frågan Har någon du inte känner bett dig skicka bilder på dig själv där du är lättkladd eller naken? har inte ställts i tidigare undersökningar varför jämförelser över tid inte kan göras.


Länkar

> Se Brås webbinarium här: Ungdomars brott och utsatthet på nätet Länk till annan webbplats.
> Inte okej - stöd till dig som vill motverka näthat.Här finns informationsbroschyren Broschyren berättar vad näthat är, konsekvenserna av näthat samt vilken hjälp som finns att få.
> Pedagogiska material för skolan

  • Främst i gruppen 13-16 år syns en ökad upplevd utsatthet mellan åren 2016-2018.
  • I åldersgruppen 9-12 år syns inga könsskillnader vad gäller upplevd utsatthet på nätet. Bland 13-15 har flickor oftare råkat ut för att någon vill att de ska skicka nakenbilder. Bland 17-18 ligger pojkarna lägre vad avser önskemål om nakenbilder men högre vad avser hot och mobbning.
  • Ett fåtal anser att de själva utsatt någon annan för mobbning, hot eller liknande på nätet. Här syns dock några ökningar i åldersgruppen 13-16; "lagt ut bilder mot någons vilja" har ökat med 3 procentenheter medan "mobbning" ökat med 4 procentenheter.
  • Barn och unga med psykiska funktionsnedsättningar upplever en större utsatthet på nätet, en skillnad som framkommit i tidigare undersökningar. De uppger även att de i högre utsträckning än genomsnittet har utsatt andra för mobbning och hot.

Källa: Ungar & medier 2019.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!