Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

10 punkter för att stärka barns rättigheter online

Riktar sig din verksamhet till barn? Här finns en vägledning för hur barns rättigheter kan tas tillvara och stärkas online.

Tecknad bild på delar av flicka med kaffekopp och katt framför datorn. Illustration: Springtime-Intellecta.

Illustration: Springtime-Intellecta.

Denna checklista är en del av vägledningen: Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar, som tagits fram gemensamt av Barnombudsmannen, Datainspektionen och Statens medieråd. Vägledningen grundar sig i GDPR och barnkonventionen, som är en del av svensk lag. Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Checklista:

  1. Låt barnkonventionen och barnets bästa genomsyra er tjänst!
  2. Håll koll på viktiga begrepp! Personuppgift är inte bara namn och adress utan all information som kan kopplas till en person.
  3. För vilka syften behöver ni personuppgifter? Ändamålen bestämmer bland annat vilka uppgifter ni får samla in, hur länge de får sparas och om ni får dela vidare uppgifterna.
  4. Utan stöd i dataskyddsförordningen, GDPR, får ni inte använda personuppgifter! Samtycke och avtal är exempel på rättsliga grunder som kan göra det lagligt att hantera personuppgifter.
  5. GDPR-säkra era samtycken! Samtycke ska ske som en tydlig viljeyttring, utan påtryckningar med möjlighet att när som helst återkalla det.
  6. Ge information om hur uppgifterna om barn ska användas!
  7. Informationen ska vara barn anpassad när ni vänder er till barn. Gör en riskbedömning innan personuppgifterna samlas in! Det är ett lagkrav och hjälper er att planera de åtgärder ni måste vidta för att skydda personuppgifterna.
  8. Ha beredskap för att hantera enskildas rättigheter enligt dataskydds förordningen, såsom begäran om registerutdrag och radering!
  9. Behandla så få personuppgifter som möjligt och ta hänsyn till integritetsaspekter och barnskydd vid planering och utformande av tjänster och system.
  10. Motverka hot och hat på era plattformar och skydda barn från skadlig mediepåverkan!

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!