Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny EU-strategi ska stärka barns skydd på nätet

Nu kommer EU-kommissionens nya strategi för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om åtta konkreta initiativ för att stärka barns skydd, inte minst i digitala miljöer.

FN:s barnkonvention – som är lag i Sverige sedan början av året – och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna slår fast att barn har rätt till skydd från alla typer av våld.

Händer på en bärbar dators tangentbord. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Sexuella övergrepp mot barn, såväl i verkligheten som på nätet, är ett ytterst allvarligt brott då det skapar livsvariga konsekvenser för offren. Europarådet uppskattar att ett av fem barn i Europa har utsatts för någon typ av sexuellt våld och de senaste åren märks en dramatisk ökning av anmälningar av aktiviteter på internet: från 23 000 år 2010 till över 725 000 år 2019. Ökningen handlar såväl om antalet barnpornografibilder som delas inom EU som antalet offer.

EU prioriterar kampen mot barnövergrepp och såväl parlamentet som rådet har efterlyst förstärkningar i arbetet. Som ett led i den satsningen har EU-kommissionen tagit fram en ny strategi Länk till annan webbplats.: EU:s strategi för en mer effektiv kamp mot sexuella övergrepp mot barn. Målet är effektivisering av insatserna och strategin innehåller åtta konkreta initiativ som ska utvecklas och implementeras under de närmaste fem åren (2020-2025).

  1. Säkerställa att nuvarande lagstiftning (Dir. 2011/93/EU) implementeras överallt i unionen.
  2. Utreda om det nuvarande direktivet fungerar effektivt eller behöver uppdateras samt förbereda sektorspecifik lagstiftning för att effektivisera arbetet mot barnsexbrott på nätet.
  3. Lansera en större studie mot slutet av 2020 som ska identifiera luckor i nuvarande lagstiftning, ”best practices” och prioriterade insatser framgent.
  4. Stärka brottsbekämpningen såväl nationellt som på EU-nivå, bland annat med att identifiera offer men också genom att tätare internationellt samarbete.Europol ska starta ”Innovation Hub and Lab” för att stötta medlemsstaternas tillgång till tekniska verktyg och kunskap som utvecklas på EU-nivå.
  5. Stötta medlemsstaterna i att arbeta förbyggande, bland annat genom forskning kring vilka initiativ som är framgångsrika, förebyggande arbete inriktat på potentiella förövare samt utåtriktade kampanjer som syftar till att höja medvetenheten hos barn, vårdnadshavare och andra vuxna som arbetar nära barn.
  6. Påbörja arbetet med att bygga ett europeiskt center för att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn.
  7. Stimulera industrins insatser för att säkerställa skydd av barn som använder deras produkter, bland annat via EU Internet forum, som samlar EU:s inrikesministrar, representanter från större internetplattformar, Europaparlamentet och Europol.
  8. Stärka barns skydd globalt, genom flerpartssamarbetet WePROTECT Global Alliance och riktad finansiering.

Kommissionen understryker i strategin vikten av att barn ska ha kunskap och verktyg som gör att de minimerar risken för att utsättas men också att de känner att de kan och vågar reagera, berätta och anmäla, om de drabbats. Även när förövaren är någon som barnet litar på eller är beroende av.

Statens medieråd hoppas kunna stärka myndighetens arbete på området genom att återigen bli Sveriges Safer Internet Center Länk till annan webbplats.. En ansökan om medel har nyligen lämnats in i samarbete med Bris Länk till annan webbplats., besked väntas inom ett halvår.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!