Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nya uppdrag för Statens medieråd

Kunskapslyft om barns rättigheter och kartläggning om insatser för ökad medie- och informationskunnighet, MIK. Det är två av de uppdrag som Statens medieråd får i det nya regleringsbrevet.

Person i mörker håller upp mobiltelefon. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Regleringsbrevet är en del av regeringens styrning av myndigheterna. I breven beskriver regeringen till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. I regleringsbrevet inför år 2021 får Statens medieråd, utöver de uppgifter som myndigheten har i sin instruktion, exempelvis i uppgift att medverka i arbetet för att ta fram ett system för varningar för innehåll som kan vara skadligt för barn i tv-sändningar. Varningssystemet ska vara branschgemensamt och gälla för både tv-sändningar och beställ-tv.

Övriga nya uppgifter är:

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK), ska förstärkas till exempel genom att utveckla samverkan på området.

Kartlägga och redovisa insatser för ökad medie- och informationskunnighet

Kartläggningen ska redovisas vart tredje år med början den 1 september 2022. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Myndigheten för press, radio och tv.

Information om upphovsrätt för barn och unga

Statens medieråd ska, inom ramen för sitt uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter.

Inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Myndigheten ska inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Länk till annan webbplats.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Statens medieråd ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter inom sitt verksamhetsområde.

Statens medieråd fortsätter som tidigare att fastställa åldersgränser för film och verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska även fortsätta att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!