Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK-samverkan
över gränserna

På MIK Sveriges tredje nätverksträff i år samlades för första gången representanter från det nationella nätverket MIK Sverige och dess samverkanskretsar.
- Deltagarna var eniga om att dialogen mellan nätverk och kretsar bör fortsätta för framtida samarbeten, säger Moa Ranung, projektledare för MIK-samverkan.

Rep i olika färger som knyts ihop.

Årets tredje nätverksträff för MIK Sverige ägde rum den 26 oktober.

Under året har samverkanskretsarna Akademiskt forum för MIK-forskning och den nya Folkbildningsarenan för MIK knutits till nätverket MIK Sverige, som koordineras av Statens medieråd. Tisdagen den 26 oktober samlades representanter från nätverket samt samverkanskretsarna för ett digitalt möte.

- Vi sammanförde för första gången medlemmar i det nationella aktörsnätverket med folkbildare och akademiker från våra samverkanskretsar. Under ett gemensamt samverkanspass skapades en mer direkt dialog och ett kunskapsutbyte mellan aktörerna, säger Luna Nilsdotter, projektledare för det nationella nätverket MIK Sverige.

Samverkanskretsarna hade enskilda möten inför det gemensamma samverkanspasset, där de tog fram varsitt medskick till dialogen i storgrupp.

Vad var det viktigaste som framkom under träffen?

- Deltagarna var eniga om att dialogen mellan nätverk och kretsar bör fortsätta för framtida samarbeten. Bland annat lyftes behovet av mer studiematerial för folkbildningen, där MIK Sveriges kunskapsbank kan vara en ingång. Vi berörde även hur forskarnas initiativ och resultat kan förmedlas och tas tillvara utanför akademin, eventuella behov av förändrad lagstiftning på området och aktivitet gentemot den politiska nivån. Fokus låg även på behovet av att kraftsamla för att fortsätta förklara vad MIK är och säkra att det som sker inom MIK-samverkan kommer ännu fler till del, säger Moa Ranung, projektledare för MIK-samverkan.

Dagen bjöd även på omvärldspaning och internationell utblick genom de inbjudna gästerna Anette Novak, direktör på Statens medieråd och Ulla Carlsson, professor i medie- och kommunikationsforskning och innehavare av UNESCO:s professur i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik.

Vad är planerna framåt efter den här träffen?

- Att fortsätta utveckla samverkan genom att hitta former för dialog och samarbete med privata medieaktörer och att hitta nya konkreta samarbeten där aktörer från de olika kretsarna ingår, säger Moa Ranung.

Fakta

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Vid frågor om samverkanskretsar, kontakta moa.ranung@statensmedierad.se.

Vid frågor om nätverket MIK Sverige, kontakta luna.nilsdotter@statensmedierad.se.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!