Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ett lyft för Statens medieråds barnrättsarbete

Statens medieråd är en av de myndigheter som omfattas av regeringens satsning Ett kunskapslyft för barnets rättigheter, som leds av Barnombudsmannen.
- Samtliga medarbetare har fått reflektera över vad det innebär att praktiskt tillämpa barnkonventionen på myndigheten, säger Francisca Benavente, barnrättsansvarig och projektledare vid Statens medieråd.

Barn i tonåren med hörlurar framför dator. 

Statens medieråds barnrättsarbete beskrivs i rapporten Ett kunskapslyft för barnets rättigheter. Foto: Jessica Gow.

Som ett led i arbetet med regeringens satsning Ett kunskapslyft för barnets rättigheter Länk till annan webbplats. har medarbetarna vid Statens medieråd bland annat fått möjlighet att fördjupa sin kunskap om barnkonventionens grundprinciper och andra artiklar som är relevanta för myndigheten. Det berättar Francisca Benavente, barnrättsansvarig och projektledare.

— Vi har gått igenom hur arbetssätt och metoder kan konkretiseras för att principerna ska få genomslag i verksamheten och lyft vikten av delaktighet och tillgång till barns berättelser.

Vilka är de viktigaste åtgärderna som myndigheten avser att vidta för att stärka barnrättsarbetet?

— Att implementera det barnrättspaket som tagits fram som innehåller en policy och fyra stöddokument. Policyn slår fast att myndigheten ska beakta barns rättigheter enligt barnkonventionen i planering, genomförande och uppföljning av myndighetens arbete som rör barn. Ett av stöddokumenten är en barnrättsanalys tänkt att hjälpa medarbetare att leva upp till policyn och kvalitetssäkra arbeten ur ett barnrättsperspektiv.

Rapport om barnrättsarbetet

Hur regeringsuppdraget har genomförts finns beskrivet i rapporten Ett kunskapslyft för barnets rättigheter, som innehåller en bakgrund till barnrättsarbetet på myndigheten, en kartläggning med en nulägesanalys samt en sammanfattning som beskriver identifierade utvecklingsområden och åtgärder som myndigheten avser att vidta. Rapporten är skriven av Francisca Benavente och utredare Emma Wilén.


FAKTA REGERINGSUPPDRAG

Rapporten Ett kunskapslyft för barnets rättigheter är en redovisning av det uppdrag (dnr 2021/14) som Statens medieråd fick i regleringsbrevet för 2021. Uppdraget har gått ut på att
• analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen
av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) inom myndighetens verksamhetsområde och
• utifrån analysen identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!