Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

MIK för demokrati och ett informerat val

Den 11 september är det val till riksdag, regioner och kommuner i Sverige. Politiska val är ett avgörande uttryck för demokrati, och demokratin upprätthålls i sin tur av fria val. Medie- och informationskunnighet (MIK) är grunden för att göra ett informerat val.

Valsedel läggs i urna

Foto: Shutterstock.

Inför varje val utsätts väljarna för mängder av påverkan vars syfte är att få individen att fatta "rätt" politiskt beslut framför valurnan. Men hur skiljer man på saklig påverkan och försök till manipulation?

Ett inkluderande, demokratiskt samhälle bygger på välinformerade, engagerade, reflekterande och medvetna medborgare. För att göra ett informerat val behöver vi kunna skilja på riktig respektive manipulerad information, på tillbörlig och otillbörlig påverkan, på saklig opinionsbildning och propaganda. Därför är medie- och informationskunnigheten central i en valrörelse.

MIK positivt för demokratin

Medie- och informationskunnighet, MIK, gynnar demokratin genom att bland annat göra oss mer källkritiska, så att vi kan välja bort tvivelaktiga källor och bättre lita på de trovärdiga. MIK är också grundläggande för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare. Sverige har press- och yttrandefrihet inskrivet i grundlagen. Genom MIK kan vi bli bättre på att skilja ut vad i informationsfloden som är korrekt/trovärdigt och sant eller vad som är helt eller delvis falskt och manipulerat.

Deklaration för demokrati

I november 2020 undertecknade Staten medieråd Deklarationen för en stark demokrati framtagen av Kommittén demokratin 100 år. Åtagandet för Statens medieråds del handlar bland annat om att sprida medie- och informationskunnighet, något som myndigheten har ett regeringsuppdrag att göra genom att koordinera ett nätverk av samhällsaktörer, MIK Sverige.

Runt om i världen urholkas, försvagas och dör demokratier sedan början på 2000-talet. Deklarationen konstaterade att antidemokratiska aktörer blir alltmer synliga i Sverige liksom runtom i Europa, och den vill därför ”ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin”.

Bidra till ett öppet samtalsklimat

Undertecknarna av deklarationen, däribland Statens medieråd, värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer samt tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. De vill verka för att fler får god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

"Ett långsiktigt folkbildningsarbete"

Under Almedalsveckan 3/7 2022 arrangerade Statens medieråd ett seminarium med rubriken "Demokrati under hot - därför måste medie- och informationskunnigheten nå alla" Länk till annan webbplats., där några av nätverket MIK Sveriges 22 aktörer deltog. Inledningstalare var Martina Wagner från Statens medieråd, programansvarig för MIK Sverige:

— Det är ett brett och långsiktigt folkbildningsarbete som behöver genomsyra vårt liv som samhällsmedborgare på olika sätt och vid flera olika arenor – inte minst i vår egen medievardag. Skolan och den formella utbildningen är grundläggande, men det handlar om ett livslångt lärande med kunskaper och förhållningssätt vi behöver fylla på och träna genom hela livet. Annars riskerar människor att falla utanför och kan inte delta aktivt i demokratiska processer. Därför behöver vår MIK-samverkan omfatta många olika aktörer och sektorer, säger Martina Wagner.

Fakta Demokrati

Ordet demokrati kommer från grekiskans ”demos”, folket, och ”kratos”, styre och kan översättas med folkstyre.

När man i Sverige och andra västländer idag talar om demokrati menar man oftast konstitutionell demokrati, ett styrelseskick med representativ demokrati där de folkvaldas politiska makt är underordnad rättsväsendet. Grundlagar garanterar individens fri- och rättigheter och reglerar majoritetens makt över minoriteters civila rättigheter.

Fakta MIK

Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd.

MIK handlar bland annat om att

  • förstå mediernas roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Fakta MIK Sverige

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!

  • Svenska flaggan i vinden, med bokstäverna Informerat val. 

    Vikten av ett informerat val

    Med fyra månader kvar till det svenska riksdagsvalet riktar vi strålkastarljuset mot MIK. Nu lanseras både nätverket MIK...

    Samhälle och demokratiBibliotek och bibliotekspersonal Folkbildning Förskolan Gymnasieskolan Lågstadiet Lärare och skolpersonal Mellanstadiet Myndigheter och organisationer Nyanlända Universitet och högskolorLärarhandledningar och lektionsmaterial