Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Uppdrag för strategi mot självmord

Lördag 10 september infaller suicidpreventiva dagen. Statens medieråd har som ett led i ett regeringsuppdrag gjort en sammanställning av forskning kring kommunikation om självmord på digitala plattformar.

Man med mobil framför sädesfält.

Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att bidra med underlag till den nationella strategin mot psykisk ohälsa och självmord. Foto: Shutterstock.

År 2003 beslöt WHO, tillsammans med den internationella organisationen för självmordsprevention (IASP), Länk till annan webbplats. att varje år den 10 september uppmärksamma självmord och därmed inrätta en internationell suicidpreventiv dag. "Var 30:e sekund tar en människa sitt liv" skriver WHO på sin hemsida. För varje självmord görs dessutom 20 självmordsförsök. Antalet självmord i världen har ökat med 60 procent de senaste 50 åren, och ökningen är störst i utvecklingsländerna.

Regeringsuppdrag och forskningsöversikt

Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att bidra med underlag till den kommande svenska nationella strategin på området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget leds av Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. och Socialstyrelsen Länk till annan webbplats., och ska slutredovisas för regeringen senast 1 september 2023.

För nio månader sedan presenterade Statens medieråd rapporten Suicidkommunikation på digitala plattformar. En forskningsöversikt. Materialet togs fram i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention Länk till annan webbplats. (NASP) vid Karolinska institutet (KI), och fokuserar på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifieras på nätet.

Sociala medier centrala nav

Rapporten refererar till studier som pekar på att sociala medier är centrala nav för självmordsförebyggande åtgärder, eftersom man i dessa kan kommunicera med människor som annars är svåra att nå. Sociala medier är lättillgängliga och kan ge en upplevelse av anonymitet, vilket gör att många lättare vågar dela känslig och privat information, som tankar om självmord.

Användningen av sociala medier har också medfört att unga människor i ökad utsträckning exponeras för självmordsbeteende som tenderar att normaliseras och bagatelliseras, till och med förhärligas och uppmuntras.

Preventiva möjligheter överväger

Sammantaget visar ändå majoriteten av studierna att de självmordspreventiva möjligheterna på sociala medieplattformar är större än riskerna, skriver författarna Michael Westerlund, Institutionen för mediestudier, avdelningen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet, och Hanna Nilsson, KI.

Rapporten ”Suicidkommunikation på digitala plattformar: En forskningsöversikt” Länk till annan webbplats.finns att ladda ned på Statens medieråds hemsida.

Fakta: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att lämna ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår totalt 26 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget, däribland Statens medieråd. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!