Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Kraftsamling för barns trygghet på nätet

Förebyggande insatser och konkret stöd till barn och unga är fokus för Safer Internet Centre Sverige. Ett projekt där Statens medieråd, Bris och ECPAT kraftsamlar för att öka barns trygghet på nätet. Annika Engström, projektledare vid Statens medieråd, betonar värdet av det internationella erfarenhetsutbytet.

Annika Engström, Statens medieråd.

Annika Engström projektleder satsningen Safer Internet Centre Sverige vid Statens medieråd. Detta i nära samarbete med ECPAT och Bris. Pressbild: Statens medieråd.

Så kallade Safer Internet Centres finns idag i samtliga EU-länder samt Norge, Storbritannien och Island och delfinansieras av EU-kommissionen. I Sverige driver Statens medieråd, ECPAT och Bris arbetet gemensamt inom ramen för det två-åriga EU-projektet som Safer Internet Centre Sverige (SIC Sverige). För Statens medieråd handlar insatsen främst om att koordinera arbetet samt om att erbjuda kunskap i form av expertis och rapporter inom området. Annika Engström klev på som projektledare i februari 2023 och har tydliga visioner:

Vad vill du att SIC Sverige ska åstadkomma innan de två projektåren är över?

— Jag hoppas att vi har lyckats lyfta barns rättigheter i den digitala miljön. Både på den politiska agendan och mot olika berörda yrkesgrupper, som exempelvis lärare. SIC Sverige ska uppmärksamma barns utsatthet på nätet, men även lyfta fram och sprida det stöd och den kunskap som faktiskt finns att få samt öka delaktigheten bland föräldrar och unga i arbetet med att barn ska känna sig, och vara, trygga på nätet. Dessutom ska barn och unga förstås under de två projektåren ha fått god hjälp genom Bris stödlinje och ECPATs hotline, som båda ingår som viktiga delar i Safer Internet Centre Sverige.

Vad betyder Statens medieråds samverkan med Bris och ECPAT för SIC Sverige?

— Samtliga delar inom SIC Sverige har var för sig funnits redan tidigare. Statens medieråds fokus på kunskap och rapporter inom området, Bris stödlinje och ECPATs hotline. Styrkan nu blir den gemensamma kraften i att tre etablerade aktörer kan erbjuda en helhetslösning av stöd till professionella inom området, till föräldrar samt förstås även till barn och unga. Den gemensamma kraftsamlingen blir en enorm styrka i arbetet. Tillsammans arrangerar vi även Safer Internet Day årligen för att sätta fokus på barns och ungas utsatthet på nätet samt deltar på en rad andra arenor, som exempelvis Almedalen i år.­

Vilket är Statens medieråds viktigaste bidrag in i SIC Sverige?

— Just att driva arbetet med koordineringen, ta fram rapporter och sprida kunskap om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet. På Statens medieråd finns redan sedan tidigare expertis inom området i och med att vi som myndighet är ett kunskapscenter för barns och ungas medieanvändning, samt för medie- och informationskunnighet. Genom SIC Sverige ges nu ännu bättre förutsättningar att nå ut med den kunskapen.

Vilka utmaningar finns?

— En av flera utmaningar i arbetet framåt med att få barn och unga att känna sig trygga på nätet är att skapa förståelse för att nätet inte är något separat, utan en integrerad del av barn och ungas vardag. En annan utmaning är att öka kunskapen kring vad du får göra på nätet och vad som faktiskt är att betrakta som ett brott. Föräldrar och professionella har ett stort ansvar här för att undvika normalisering av sådant som bryter mot lagen. Att sprida hat och hot är inte okej och definitivt inget någon ska tvingas acceptera. Nätet ska vara en bra och rolig plats att vara på. För där finns också mycket positivt att del av för barn och unga.

Vad är nyttan med att samarbeta på EU-nivå?

— Det finns massor av inspirerande arbetssätt och metoder i andra EU-länder som vi genom SIC Sverige kan vidareförmedla till yrkesverksamma i vårt land. Dessutom handlar det här om en problematik som är "gränslös", även om förutsättningar och lagstiftning kan se lite olika ut. Det finns absolut förutsättningar att dra lärdomar av varandras arbete, både när det gäller framgångar och motgångar. Safer Internet Centre är helt enkelt kraftsamling både på nationell nivå och på EU-nivå för barns och ungas trygghet på nätet.

Fakta: Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige arbetar med att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella. Verksamheten består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Statens medieråd) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bland annat frågor kopplade till utsatthet på nätet. Vuxna kan vända sig till stödlinjen för vuxna om barn.
  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) tar emot tips på alla former misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn. ECPAT utreder inte utan skickar tipsen efter granskning vidare till Polisen.

Fakta: Statens medieråd

Statens medieråd är en myndighet som verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt för medie- och informationskunnighet. Statens medieråd koordinerar EU-projektet Safer Internet Centre Sverige.

 

Mer från Statens medieråd