Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Statens medieråd bidrar i förslag om psykisk hälsa-strategi

Statens medieråd är en av de 26 myndigheter Länk till annan webbplats. som har varit med i samarbetet om att ta fram förslaget till den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention som i fredags, 1 september, överlämnades till regeringen av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Skärmklipp suicidkommunikation på digitala plattformar

En av Statens medieråds forskningsöversikter är "Suicidkommunikation på digitala plattformar". Skärmdump:Statens medieråd.

Sedan sommaren 2020 har Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. tillsammans med Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. och 24 andra myndigheter Länk till annan webbplats., arbetat med att ta fram ett underlag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som nu presenterats. Regeringsuppdraget kom från Socialdepartementet.

Gemensam plattform

Den nya strategin är enligt förslaget tänkt att fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området under tio års tid. Förslaget består av en vision — Ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid — samt fyra övergripande mål och sju delmål.

Inom varje delmål ryms ett antal insatsområden med prioriteringar som olika offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå samt aktörer från privat sektor och civilsamhället kan arbeta utifrån.

De övergripande målen är:

  1. en förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
  2. färre liv förlorade i suicid
  3. minskad ojämlikhet i psykisk ohälsa
  4. minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

Forskningsöversikter och rapporter

I uppdraget ingick att varje myndighet skulle ta fram en egen analys inom området, för att få syn på utvecklingsbehov inom sitt verksamhetsområde och de prioriteringar som bör ingå i en nationell strategi.

Statens medieråd har inom ramen för uppdraget tagit fram två forskningsöversikter: "Digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar" (2021) och "Suicidkommunikation på digitala plattformar" (2021). Båda rapporterna finns sammanfattade på engelska: Digital media and mental health in children and adolescents: A research review — English summary, och Suicide communication on digital platforms: A research review — English summary.

Dessutom har Statens medieråd tagit fram de båda rapporterna "Unga, medier och psykisk ohälsa" under åren 2020 och 2022.

Bredare och längre strategi med uppföljningssystem

Vad är då nytt med den föreslagna strategin för psykisk hälsa och suicidprevention?

  • Den är bredare än tidigare strategier inom området, den tar ett helhetsgrepp.
  • Psykisk hälsa och suicidprevention sammanförs i samma strategi. Tidigare har satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention skett i två olika huvudspår.
  • Strategin sträcker sig över tio år, det är längre än tidigare strategier.
  • I strategin ingår både främjande och förebyggande åtgärder — för att skapa förutsättningar för gott psykiskt välbefinnande och motverka att psykisk ohälsa uppstår.
  • Strategin innehåller förslag på ett sammanhållet uppföljningssystem. Det har saknats tidigare.

Enligt förslaget ska de myndigheter som ingått i uppdraget även i fortsättningen samordna sina arbeten inom området och tillsammans medverka till att strategin genomförs och följs upp.

Fakta: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen gav under 2020 Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 26 myndigheter, däribland Statens medieråd, och flera andra aktörer har ingått i uppdraget.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Fakta: Suicidpreventiva dagen 10/9

Suicidpreventiva dagen, som inträffar den 10 september, har instiftats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

I samband med denna dag sker många olika typer av aktiviteter runt om i landet.

Källa: Suicide zero Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!