Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Vi söker forskare till expertgrupp

Är du forskare med kunskaper om hälsoeffekter av barns och ungas digitala medieanvändning? Skulle du vilja ingå i en expertgrupp? Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. etablerar just nu en sådan för ett regeringsuppdrag Länk till annan webbplats. i samverkan med Statens medieråd.

Barn och unga med olika skärmar

Regeringsuppdraget gäller hälsoeffekter av barns och ungas digitala medieanvändning. Foto: Shutterstock.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Statens medieråd Länk till annan webbplats. fått ett regeringsuppdrag för att

 • inhämta och sammanställa kunskap om sambanden mellan digital medieanvändning och hälsa bland barn och unga (0–25 år)
 • utifrån kunskapssammanställningen och forskningsläget ta fram åldersanpassad vägledning och rekommendationer för digital medieanvändning bland barn och unga (0–18 år)
 • sprida och kommunicera den framtagna kunskapen till barn och unga, föräldrar/vårdnadshavare samt övriga berörda verksamheter och aktörer på ett lättillgängligt sätt.
  (Källa: Folkhälsomyndigheten.)

Vi har tidigare presenterat regeringsuppdraget Länk till annan webbplats. i en artikel här på hemsidan.

Vi söker nu forskare till en expertgrupp

Folkhälsomyndigheten och Statens medieråd är i nu färd med att skapa en expertgrupp som ska bestå av forskare inom området digital medieanvändnings hälsoeffekter på barn och unga. Syftet är att genom kunskapsutbyte och dialog säkerställa att arbetet med kunskapssammanställningen håller hög vetenskaplig nivå, att inga viktiga perspektiv förbises samt att eventuella kunskapsluckor identifieras. Kunskapssammanställningen ska vara klar i juni 2024.

Är du forskare med kunskaper om hälsoeffekter av barns och ungas digitala medieanvändning?

Skicka din intresseanmälan och eventuella frågor till psykiskhalsa@folkhalsomyndigheten.se

Om du är intresserad, inkludera följande:

 • ditt namn och kontaktuppgifter
 • en kort sammanfattning av din bakgrund och erfarenhet inom hälsoeffekter av digital medieanvändning bland barn och unga
 • kort motivering till varför du är intresserad av att delta i expertgruppen (max en halv A4-sida), samt aktuellt cv
 • eventuell tidigare erfarenhet av arbete i liknande grupper/projekt.

Vad innebär det att vara med i expertgruppen?

Att vara med i expertgruppen innebär att

 • vara rådgivande kring frågeställningar, referensmaterial och datakällor som rör barns och ungas digitala medieanvändning och samband med fysisk och psykisk hälsa
 • delta i två möten (à två timmar) under hösten 2023 och två möten under våren 2024, samt att ge skriftliga inspel via e-post.

Fotnot:

Statens medieråds verksamhet kommer att föras över till den mediemyndighet som bildas 1 januari 2024 efter sammanslagningen med Myndigheten för press, radio och tv.

Fakta: Regeringsuppdraget

Folkhälsomyndigheten och Statens medieråd ska senast den15 juni 2024 redovisa kunskapssammanställningen kring unga, digitala medier och hälsa till Regeringskansliet. Senast den 15 december nästa år ska Folkhälsomyndigheten presentera vad man kommit fram till vad gäller vägledning och rekommendationer. Slutredovisning sker i december 2025.

Mer från Safer Internet Centre Sverige