Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Fakta: Etiska regler för medieproducenter

Senast uppdaterad:

Förutom lagar finns det etiska regler för medieproducenter – branschöverenskommelser där man beslutat hur olika medieinnehåll får vara utformade. Här är en överblick.

Reklam

Reklamombudsmannen är en stiftelse för självreglering av reklam. Förutom information, utbildning och vägledning arbetar man med att pröva om reklam följer Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation.

Vem som helst kan anmäla reklam som man anser strider mot ICC:s regler. Om en reklam fälls offentliggörs detta på reklamombudsmannens sajt. Något straff kan man inte utdöma.

Den vanligaste överträdelsen av reglerna gäller könsdiskriminerande reklam, cirka 45 % av anmälningarna gäller detta.

Press, radio och tv

Utöver olika lagregleringar har flera svenska medieorganisationer enats om att följa vissa etiska regler vid publicering.

De etiska reglerna är en sammanställning av vanliga journalistiska överväganden vid publicering. Syftet med reglerna är att skydda individer från lidande i samband med publicering och behålla allmänhetens förtroende.

Reglerna är inte tvingande, utan en frivillig överenskommelse som medierna själva gjort. Det är främst pressen som använder sig av dessa spelregler. Etermedier använder sig av ett annat system.

De etiska reglerna anger vilka riktlinjer de ansvariga utgivarna har att ta hänsyn till vid publicering. Dessa innebär i korthet att man ska:

  1. Ge korrekta nyheter. Medierna har stor makt i samhället och då krävs en allsidig och korrekt nyhetsförmedling och inte minst källkritik.
  2. Vara generös med bemötanden. Felaktigheter ska rättas och möjlighet till genmäle ges. Klander från Medieombudsmannen (MO) samt Mediernas Etiknämnd (MEN) ska publiceras utan dröjsmål. (Läs om MO och MEN längre ner.)
  3. Respektera den personliga integriteten. Publicering om någons privatliv bör ske endast om det är av uppenbart allmänintresse. Extra varsamhet påbjuds vid självmord, brott eller olyckor – även vad gäller de anhöriga. Framhäv inte etnicitet, kön, nationalitet, yrke, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet.
  4. Vara varsam med bilder. Reglerna ovan gäller även bilder. Vilseled inte läsaren, ange om bilden är retuscherad eller ett montage.
  5. Höra båda sidor. Ge kritiserade möjlighet att bemöta uppgifter och tänk på att misstänkta i lagens mening är oskyldiga fram till fällande dom.
  6. Vara försiktig med namnpublicering. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering. Undvik att publicera om uppenbart allmänintresse inte finns. Om namn inte anges, undvik andra uppgifter som kan göra att personen kan identifieras.

Medieombudsmannen (MO) samt Mediernas Etiknämnd (MEN) har till uppgift att se till att tidningarna följer de etiska reglerna för press radio och tv. Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till Medieombudsmannen (MO).

Journalister

Medlemmar i Svenska journalistförbundet (SJF) förbinder sig också att följa de yrkesetiska regler som finns rörande den journalistiska integriteten och hur material samlas in.

Vem som helst som tycker att en journalist brutit mot de yrkesetiska reglerna kan anmäla detta till Yrkesetiska nämnden.