Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Så utvecklas språket

Senast uppdaterad:

Barn visar upp händerna som är fulla med ord. Pixabay cc-licens: Greyerbaby.

Idag kommunicerar vi alltmer, exempelvis genom mobilen – hur påverkar det vårt språk och våra relationer? Pixabay cc-licens: Greyerbaby.

Användningen av internet i mobilen ökar kraftigt. Sociala medier är den vanligaste internetaktiviteten bland tonåringar. Samtidigt har nyhetskonsumtionen ökat och inställningen till nyheter blivit mer positiv.

Vi har idag ett nytt förhållande mellan tal och skrift. Bildspråket har blivit viktigare och det privata tilltalet vanligare. Tekniken påverkar språket, men även sammanhanget har stor betydelse. Vi anpassar vårt tilltal efter både vem vi kommunicerar med och i vilken kanal det sker.

Detta konstaterar språkforskaren Theres Bellander. Hon sammanfattar sina iakttagelser i följande punkter:

Nytt förhållande mellan tal och skrift

Användningen av sociala medier, e-post, chatt och sms innebär att vi idag använder oss av skriftlig kommunikation i högre utsträckning än tidigare. Vi förväntar oss dessutom att kommunikationen ska vara snabb. Tekniken medför, också, ibland att utrymmet är begränsat. Detta medför att språkbruket påverkas.

Man skulle kunna säga att vi idag producerar mer skrift under talspråksliknande förutsättningar. Stavfel, okonventionell interpunktion och förkortningar är mycket vanligare och mer accepterat i sms eller chattar än i brev eller tidningsartiklar. Förkortningar, asterisker, smilisar och i allt högre utsträckning bilder kan kompensera ett frånvarande kroppsspråk.

Visualisering

Att lära sig skriva är inte längre bara förmågan att stava och att konstruera meningar. När vi skriver på datorn eller i mobilen skapar vi (kanske utan att tänka på det) fästpunkter för ögat som ger ingångar till texten. Webbplatser och ordbehandlingsprogram gör varje användare till formgivare som kan laborera med typsnitt, spaltbredd, radavstånd och så vidare. I sms och chattar används versaler, utropstecken och smilisar för att förstärka och lyfta fram delar i texten.

Intimisering

Den språkliga stilen anpassas till vilken roll man kommunicerar i och till vilket syfte man har. När vi skriver oftare i vardagliga sammanhang innebär det att tilltalet oftare blir intimt och personligt. När vi kommunicerar i digitala kanaler förstärks det personliga tilltalet. Bland unga är språket många gånger både privat och känslostarkt.

Internationalisering

Det anglosaxiska inflytandet på populärkulturen sätter också spår i vår språkanvändning. Vi tar in nya uttryck och förkortningar (till exempel OMG, LOL, FTW). I många digitala medier, exempelvis i onlinespel, sker kommunikationen ofta helt på engelska.

Språket anpassas efter olika situationer

Språket och normerna för kommunikation i digitala kanaler skiftar beroende på sammanhang. För den ovane kan det vara svårt att veta vilka regler och vilken ton som gäller. Det kan vara svårt att förhålla sig till att man avbryter varandra i en chatt, att förstå vad som menas med en sms-text som ”d e F1 ql” (”det är fett kul”), eller att som lärare tolka tonen i ett mejl från en elev med en mängd smilisar. Här finns det risk för missuppfattningar och i vissa fall även normkonflikter.

Den nya tekniken påverkar alltså, i viss mån, språkanvändningen, men de sammanhang där kommunikationen äger rum har större betydelse. Modern kommunikationsteknik förutsätter alltså en kunskap om de genrer och kontexter i vilken kommunikationen äger rum. Att bara kunna skriva och tala är inte tillräckligt.