Startsidan Statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Arbetsplan för nätverket MIK Sverige 2021

Arbetsplanen ligger till grund för aktiviteterna i nätverket MIK Sverige under innevarande år. Den har tagits fram av Statens medieråd i samverkan med nätverkets styrgrupp bestående av ledamöter från Folkbildningsrådet, Internetstiftelsen, Kungliga biblioteket, Myndigheten för press, radio och tv, och Svenska Filminstitutet. 

Bakgrund

Statens medieråd har på uppdrag av regeringen etablerat en struktur för samordning av medie- och informationskunnighet. Centrala delar i denna är ett nationellt aktörsnätverk, återkommande kartläggning, och en digital kunskapsplattform. Det övergripande syftet är att förstärka det arbete som sker för ökad medie- och informationskunnighet i Sverige, bland annat genom kvalitetshöjning och effektivisering som denna samordning väntas medföra, till gagn för medie- och informationskunnigheten i befolkningen.

Statens medieråd har regeringens uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet i Sverige (Ku2020/02624) och har rollen som koordinator i det nationella arbetet. 

Man i rullstol som pratar i telefon och sitter framför en dator på ett kontor. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Aktiva arbetsgrupper i nätverket

Nätverket har flera arbetsgrupper, i vilka medlemmarna kan välja att delta aktivt. En arbetsgrupp kan arbeta med ett specifikt uppdrag/projekt under en kortare period med tydliga leveranser eller ha ett löpande samverkansarbete. Arbetsgrupper kan föreslås av alla medlemmar i nätverket. Medlemmars deltagande i arbetsgrupper bygger på frivillighet med hänsyn taget till balans och relevans för arbetsgruppens uppdrag.

Vid behov kan fler arbetsgrupper än de som lyfts i denna arbetsplan komma att tillsättas under året. Under 2020 fanns följande arbetsgrupper, vilka fortfarande är aktiva:

Arbetsgrupp: Kommunikation
Gruppen arbetar med nätverkets kommunikation, exempelvis gemensamma artiklar eller arrangemang. Statens medieråd fungerar som stöd i kommunikationsfrågor gällande MIK. 

Arbetsgrupp: Kartläggning
Under 2020 har arbetet i gruppen koncentrerats kring metodarbete för att utveckla en modell för återkommande kartläggning av MIK-områdets insatser och aktörer. En pilotkartläggning utifrån den framtagna modellen kommer att genomföras under första halvan av 2021 baserat på de insatser som genomförts under 2020.

Arbetsgrupp: Kunskapsplattform
Gruppen utvecklar den digitala Kunskapsbanken som samlar in de viktigaste resurserna inom området medie- och informationskunnighet från medverkande aktörer i ett gemensamt, webbaserat gränssnitt där de är sökbara och därmed lätta för användare att hitta till och använda sig av. Ambitionen är att öka tillgängligheten till lärresurser för olika målgrupper om medie- och informationskunnighet i Sverige samt att stärka nyttjandet av existerande lärresurser.

Aktiveringsåret 2021

Under 2020 grundades aktörsnätverket MIK Sverige med Statens medieråd som koordinator. Året kom att kallas ”uppbyggnadsåret” eftersom vi tillsammans bland annat utarbetade nätverkets riktlinjer, formaliserade medlemskretsen och påbörjade aktiv samverkan i diverse arbetsgrupper.
Under 2021 går nätverket in i en ny fas som vi valt att kalla ”aktiveringsåret” eftersom vi ämnar aktivera vår samverkan ytterligare genom fler arbetsgrupper, ökad kunskapsdelning, fortbildningar och fler nätverksträffar. Detta år kommer vi även lansera den digitala Kunskapsbanken med lärresurser för MIK och tillgängliggöra en lägesbild av MIK-områdets insatser i Sverige utifrån en första kartläggning av området 2020.

Mål under aktiveringsåret 2021

Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.
Det övergripande målet för nätverket är att samverka aktivt inom MIK-området genom olika aktiviteter.

Mål för nätverket under aktiveringsåret är att:

 • Öka kunskapsnivån om MIK hos medlemmar i nätverket genom fortbildningar av, för och mellan medlemmar.
 • Utveckla nätverket genom aktivt medlemsengagemang.
 • Utväxla kunskap och erfarenheter med folkbildningens aktörer och aktörer inom mediesektorn.
 • Bidra till den svenska kartläggningen av MIK-områdets insatser och aktörer.
 • Kommunicera MIK Sveriges Kunskapsbank och bidra med innehåll.

Nätverkets styrgrupp – från temporär till permanent
Under 2021 går nätverkets styrgrupp från att vara temporär till att bli permanent. Ledamöter sitter i styrgruppen i en period om två år. För att få bredare representation utökas även styrgruppen med två nya ledamöter från medlemskretsen, som kompletterar de innevarande statliga ledamöterna. Under första kvartalet kommer Statens medieråd tillsammans med styrgruppen revidera de riktlinjer som togs fram för nätverket gällande uppbyggnadsåret, och besluta om en arbetsplan för nätverket 2021.

Presentationsmaterial om MIK
I Statens medieråds tidigare samråd med MIK-aktörer identifierades behov av ett presentationsmaterial som på ett enkelt och inspirerande sätt förklarar MIK och skapar intresse för frågorna. Under slutet av 2020 publicerade Statens medieråd en kort film i syfte att vara del av detta ett presentationsmaterial. Materialet (powerpointpresentation och film) kan användas av medlemmar som vill diskutera och fortbilda kring MIK i den egna verksamheten och sprida kunskapen vidare till andra aktörer som önskar öka sina kunskaper om vad MIK är och varför det är viktigt.

Lansering av Kunskapsbanken
Under våren driftsätts och lanseras den digitala Kunskapsbanken, med lärresurser om MIK från ett antal medlemsaktörer. Därmed övergår arbetet i en ny fas. Former för fortsatt utveckling av Kunskapsbanken kommer att tas fram under året, både för redaktionellt innehåll och gemensamma kommunikationsinsatser, men också för att utvärdera användandet av Kunskapsbanken och för att utöka den med resurser från fler aktörer.

Nätverkets första kvartal i korthet:

 • Nätverkets styrgrupp expanderar med nya ledamöter.
 • Nätverkets riktlinjer revideras efter uppbyggnadsåret 2020.
 • Arbetsplan för aktiveringsåret 2021 fastställs av nätverkets styrgrupp.
 • Medlemmar inkommer med förslag på fortbildningar som de kan genomföra för nätverksmedlemmarna.
 • MIK Sveriges kunskapsbank driftsätts och lanseras.
 • Medlemmar deltar i årets första nätverksträff där arbetsplanen och Kunskapsbanken presenteras.

Nya medlemsinbjudningar
Under andra kvartalet bjuds nya medlemmar in till nätverket. Medlemmar kan föreslå nya aktörer som ska inbjudas till nätverket. Statens medieråd bjuder in och beslutar om medlemskap i samråd med styrgruppen. Aktörer som bjuds in är verksamma inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn.

Arbetsgrupp Kategorisering
Kategorisering av nätverkets olika verksamhetsområden, målgrupper och expertis. Från medlemmar har det tidigare under uppbyggnadsåret uttryckts en önskan om att gruppera nätverkets medlemmar utifrån fokusområde, det vill säga vilken del inom MIK som organisationer arbetar med och/eller vilken huvudsaklig målgrupp som arbetet riktar sig till. Förslag på mindre, ämnesspecifika kategoriseringar bör tas fram av en utvald arbetsgrupp som resterande medlemmar sedan kan ta ställning till. Förslag till arbetsgrupp: Internetstiftelsen, Svensk biblioteksförening, Statens medieråd.

Ny samverkansform för dialog utanför medlemskretsen
Under andra nätverksträffen i juni presenteras förslag på hur nätverket kan samverka med relevanta aktörer inom MIK-området utanför medlemskretsen. En ny samverkansstruktur ska etableras där nätverket når ut bredare till folkbildningens enskilda aktörer och till aktörer inom mediesektorn. Avsikten är att skapa en form för dialog mellan nätverket och de som i sin verksamhet kan skapa “ringar på vattnet”.

Kartläggning av MIK-områdets insatser
Inom ramen för Statens medieråds kartläggning av MIK-områdets insatser 2020 kommer datainsamling att ske under andra kvartalet. Nätverkets medlemmar bidrar till kartläggningen genom den enkät som myndigheten skickar ut i april - maj. Resultat av kartläggningen presenteras på nätverksträffen i juni.

Nätverkets andra kvartal i korthet:

 • Statens medieråd bjuder in nya medlemmar till nätverket.
 • Fortbildningsseminarium för nätverkets medlemmar arrangeras.
 • Ett presentationsmaterial om MIK erbjuds nätverksmedlemmarna och finns för spridning till övriga regionala och nationella aktörer.
 • En arbetsgrupp kategoriserar nätverkets medlemmar.
 • Medlemmar deltar i digital nätverksträff.
 • Resultat från kartläggningen av MIK-områdets insatser 2020 presenteras.
 • En ny samverkansstruktur utan medlemskap presenteras för folkbildningens aktörer.

Arbetsgrupp Internationella engagemang och samarbeten
Under MIK Sveriges andra nätverksträff 2020 bereddes förslag på olika samverkansidéer från alla medlemmar i nätverket. Ett av förslagen var att skapa en arbetsgrupp som kan sammanställa medlemmars internationella kontakter och information från internationella nätverk. Exempelvis informera varandra om de EU samarbeten vi ingår i och som berör MIK i syfte att hitta beröringspunkter och kunna dra nytta av varandras arbete och nätverk. Denna sammanställning kan uppdateras årligen då även nya medlemmar tillkommer. Förslag till arbetsgrupp: Svensk biblioteksförening och Myndigheten för press, radio och tv.

Arbetsgrupp MIK-policy
Det finns behov av en för nätverket gemensam definition rörande delområden inom MIK. I definitionen ska medlemmarna vara representerade baserat på sina olika verksamhets- och expertisområden inom MIK, sida vid sida med olika delområden. 

Detta arbete bör samstämmas med arbetet av kategoriseringar inom nätverket. Förslag till arbetsgrupp: Nordicom, Kungliga biblioteket, Statens medieråd.

Arbetsgrupp Inför valet 2022
Denna arbetsgrupp tar fram ett koncept för fort-/utbildningar för relevanta vidareförmedlare av MIK. I arbetsgruppen inventeras nätverkets resurser och idéer i relation till utbildning – gärna med valet 2022 i sikte. Gruppen arbetar fram en pilotutbildning som ska kunna erbjudas relevanta och intresserade vidareförmedlare. Förslag till arbetsgrupp: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Internetstiftelsen och Statens medieråd.

Arbetsgrupp Idéförvaltning
Likt förra årets upplägg tillsätts en arbetsgrupp efter höstens nätverksträff för att ta fram förslag på samverkansidéer för 2022. Arbetsgruppens syfte blir att sortera, kategorisera och förvalta de samverkansidéer som nätverkets medlemmar presenterar under nätverksträffen. Arbetsgruppens resultat blir sedan en del av framtagandet av nätverkets arbetsplan för 2022. Förslag till arbetsgrupp: Föreningen Filmregionerna, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges museer.

Nätverkets tredje kvartal i korthet:

 • Fortbildningsseminarium för nätverkets medlemmar arrangeras.
 • En arbetsgrupp inventerar och sammanställer nätverkets olika internationella engagemang och samarbeten.
 • En arbetsgrupp tar fram förslag på policy-papper om MIK.
 • En arbetsgrupp utvecklar en pilot av en gemensam utbildningssatsning.
 • En arbetsgrupp tar fram förslag på samverkansidéer för 2022 efter höstens nätverksträff.
 • Medverkan från nätverket i större arrangemang, till exempel Bokmässan.
 • MIK Sveriges Kunskapsbank fylls på med material från fler nätverksmedlemmar.

Verktyg som tillgängliggör kartläggningsdata
Statens medieråd tar fram ett verktyg som tillgängliggör data som insamlats i kartläggningen av MIK-områdets insatser och aktörer. Genom detta kan aktörer i nätverket och övriga MIK-aktörer på ett enkelt sätt ta del av och förhålla sig till kartläggningens resultat över tid.

Ny medlemsenkät/Nöjd-Medlems-Index
I slutet av förra året skickades en enkät till nätverkets 21 kontaktpersoner (som representerar sin organisation i nätverket) i syfte att ta tillvarata erfarenheter och kvalitetssäkra den struktur som skapats under uppbyggnadsåret 2020. På längre sikt ska denna enkät, som sammanställs årligen, bidra till ett “Nöjd-Medlems-Index" över medlemmars tankar och synpunkter om nätverkets verksamhet. Enkätsvaren utgör ett viktigt och värdefullt underlag till nästkommande års arbete. Denna enkät kommer även skickas ut i slutet av aktiveringsåret och bidra till nätverkets arbetsplan under 2022.

Nätverkets fjärde kvartal i korthet:

 • Fortbildningsseminarium för nätverkets medlemmar arrangeras.
 • Medverkan från nätverket i större arrangemang, till exempel Internetdagarna.
 • Prototyp av verktyg som tillgängliggör kartläggningsdata presenteras.
 • Medlemsenkät till Nöjd-Medlems-Index skickas ut.
 • Arbete med framtagande av ny arbetsplan för nätverket 2022.
 • Nya ledamöter till MIK Sveriges styrgrupp för perioden 2022–2024.
 • Medlemmar deltar i digital (eventuellt fysisk) nätverksträff. 

Mer om MIK Sverige

Mer information om nätverkets verksamhet.

 • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

  Om MIK Sverige

  Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...

 • Två tjejer i samtal på buss. Foto: Shutterstock.

  Medlemmar

  För närvarande består nätverket av 22 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.