Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Höga förväntningar på nytt lagförslag

Nu har den svenska utredningen som haft i uppdrag att lämna förslag på hur Sverige ska implementera det europeiska lagförslaget Digital Service Act (DSA) presenterat sitt delbetänkande.

Händer på ett tangentbord

Foto: Scandinav

I delbetänkandet föreslås Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) få ett utpekat ansvar att arbeta med tillsynen av delar av den nya lagen. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 9 juni 2023. Både annonsering och skydd av barn är områden som MPRT redan har ett tillsynsansvar för när det gäller radio och tv men även videodelningsplattformar Länk till annan webbplats. som är registrerade i Sverige. I rollen som behörig myndighet i DSA förslås det att MPRT bland annat bör ansvara för tillsyn när det gäller bestämmelser som rör yttrandefrihet, mediers mångfald och mänskliga rättigheter men även olika slags annonser samt vissa frågor som rör minderåriga. Det finns höga förväntningar att det nya lagstiftningspaketet från EU (DSA och DMA) Länk till annan webbplats. kommer tvinga fram förändringar och framförallt förbättringar för användarna av onlineplattformsleverantörerna. Det som händer i EU nu kommer säkerligen påverka hur man ser på dem och deras ansvar för det som publiceras på deras plattformar globalt.


Flera myndigheter nämns i DSA

Det är inte bara MPRT som är utpekad myndighet utan även MIK Sveriges medlemsaktör Konsumentverket föreslås bli behörig myndighet. Post- och telestyrelsen (PTS) får ett mer övergripande ansvar som digital samordnare, men föreslås även bli en av de tre behöriga myndigheterna. Med behörig myndighet menas att den ska ansvara för tillsynen av leverantörerna av de tjänster som omfattas och kontrollen av efterlevnaden av DSA. Men det är framförallt kommissionen som kommer utöva tillsyn över de mycket stora onlineplattformar och sökmotorerna. Därefter är det den medlemsstat där leverantören är etablerad som har befogenhet att utöva tillsyn.


Ökade krav på transparens hos plattformarna

Idag är ingen av de stora plattformarna eller söktjänsterna etablerade i Sverige vilket innebär att vi inte kommer bedriva egen tillsyn över de största plattformarna däremot kommer vi bistå kommissionen i deras tillsyn vid behov. DSA ställer hårdare krav på de så kallade onlineplattformsleverantörerna. Plattformarna ska bland annat införa mekanismer som gör det möjligt att anmäla olagligt innehåll på deras tjänst. Om de anmäls ska de meddela anmälaren sitt beslut och tillhandahålla information om möjligheter till prövning av beslutet. Det kommer finnas ökade krav på transparens på plattformarna för att användarna bättre ska kunna förstå hur de fattar sina beslut men även hur deras affärsmodeller fungerar. De ska även följa skyldigheter om annonsering, vara transparenta om sina rekommendationssystem och vidta åtgärder för att skydda minderåriga på deras plattformstjänster.


Tove de Vries
tove.devries@mprt.se
Myndigheten för press, radio och tv (MPRT)