Logotyp statens medieråd

Publicerad • Uppdaterad

Riktlinjer för nätverket MIK Sverige

Följande riktlinjer gäller för nätverket MIK Sverige under 2021. Dessa riktlinjer kan komma att revideras utifrån nätverkets behov och Statens medieråds uppdrag.

Mikrofon framför publik.

Foto: Shutterstock.

Bakgrund

Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) lanserades i Unesco-skriften Media and information literacy curriculum for teachers (2011).
Unescos definition är mycket omfattande och Statens medieråd utarbetade därför en kortare definition 2013: ”Medie- och informationskunnighet är de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.”

Gemensamt för flertalet definitioner av MIK är ett antal grundelement som tillgång till medier, förmåga att navigera och uttrycka sig/skapa innehåll, förmåga att analysera och kritiskt värdera, och att agera som samhällsmedborgare. (U. Carlsson, 2020).

Med en allt komplexare medievärld är det nödvändigt att ta fram en ny, vidare definition och se över begreppet löpande. Statens medieråd arbetar på att uppdatera definitionen i linje med utvecklingen.

I september 2019 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (Ku2019/01659/MD). Regeringsuppdragets fokus ligger på att utveckla samverkan mellan aktörer och myndighetens verksamhet på området medie- och informationskunnighet (MIK) genom att bland annat: skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK, bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning relaterad till MIK, ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området och utveckla myndighetens MIK-resurser.

Sedan januari 2020 har Statens medieråd rollen som koordinator i det nationella MIKarbetet. Statens medieråd har regeringens uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet i Sverige (Ku2020/02624).

Syfte och mål

Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.
Statens medieråd sätter årligen mål för arbetet inom nätverket tillsammans med MIK Sveriges styrgrupp.

Nätverket

Nätverket utgörs av aktörer som arbetar med MIK. I nätverket ska medlemmarna aktivt:

 • samarbeta och identifiera behov av insatser,
 • stödja varandras arbete genom kunskapsdelning och metodutveckling, och
 • synliggöra och medvetandegöra behovet av MIK internt och externt.

Nätverkets styrning

I nätverket finns en styrgrupp i vilken Statens medieråd är ständig ordförande. Styrgruppens funktion är att vara rådgivande till Statens medieråd i beslut och diskussioner om nätverkets inriktning och verksamhet.
Styrgruppens sammansättning ska representera nätverkets bredd av offentliga och idéburna aktörer. Styrgruppsledamöter väljs ut av Statens medieråd tillsammans med sittande styrgrupp. Ledamöterna är medlemmar i nätverket och sitter i styrgruppen under en tidsbegränsad period om två år.

Medlemmar i nätverket kan anmäla intresse om att representera sin organisation i styrgruppen.

Ordförande (Statens medieråd):

 • Sammankallande i styrgruppen.
 • Har tolkningsföreträde och utslagsrätt vid inriktningsbeslut.
 • Tar årligen fram och beslutar om nätverkets arbetsplan tillsammans med styrgruppen.

Ledamöter:

 • Avsätter personella resurser för arbete i styrgruppen.
 • Representerar styrgruppen i relation till det vidare nätverket.
 • Har särskilt ansvar att kommunicera information till, från och om nätverket i sina kanaler när de så finner lämpligt.
 • Medverkar i framtagande och beslut om nätverkets årliga arbetsplan.

Medlemskap i nätverket

Statens medieråd bjuder in till och beslutar om medlemskap efter samråd med styrgruppen. Aktörer verksamma inom den offentliga och den idéburna sektorn kan bli medlem. Genom medlemskap ställer sig den sökande bakom nätverkets riktlinjer. Medlemskapet gäller tills vidare eller till dess att Statens medieråd beslutar att det ska avslutas.

Statens medieråd beslutar om uteslutning av medlem efter inhämtande av synpunkter från styrgruppen.

Nationella nätverksträffar för samtliga medlemmar arrangeras minst två gånger per år. Därtill kan även specialinriktade möten och andra arrangemang anordnas av Statens medieråd.

Medlemmar i MIK Sverige förväntas:

 • bidra till den gemensamma kunskapsplattformen genom att dela med sig av relevanta kunskaper, kompetenser och erfarenheter,
 • tillföra uppgifter inom sina kompetensområden till den svenska kartläggningen av insatser och aktörer inom MIK-området,
 • kommunicera information till, från och om nätverket i sina kanaler när de så finner lämpligt, och
 • representera sin verksamhet genom aktivt deltagande under nätverksträffarna.

Mer om MIK Sverige

Mer information om nätverkets verksamhet.

 • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

  Om MIK Sverige

  Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...

 • Två tjejer i samtal på buss. Foto: Shutterstock.

  Medlemmar

  För närvarande består nätverket av 22 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet.