Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Regioners MIK-arbete i fokus för dialog

Senast uppdaterad:

Ann Wiklund

Ann Wiklund har hållit i de regionala dialogerna för Statens Medieråds räkning.

Under Statens medieråds uppdrag med att stärka MIK i Sverige har vi varit i dialog med regionala verksamheter för att finna möjligheter till samverkan mellan myndighet och region i syfte att nå ökad medie- och informationskunnighet (MIK) i Sverige.

Genom Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nätverk har vi mött kulturcheferna och samtalat om vårt uppdrag i relation till det arbete som görs i regionerna, samt hur det nationella och det regionala kan stärka varandra. Vi har följt upp och fördjupat ämnet genom intervjuer och mött ett stort engagemang och vilja att bidra till samverkan med perspektiv, exempel och erfarenheter på regional nivå.

Regionalt beskrivs samma dilemma som också finns inom den statliga organisationen: frågor som idag har, eller borde ha, stark anknytning till varandra, ligger som olika ansvarsområden med olika styrdokument i struktur som inte är byggd för samverkan. Det är till exempel digital infrastruktur, folkhälsa, vård och utbildning. De kulturchefer vi samtalat med strävar efter att arbetet med MIK tydligt ska omfatta flera verksamhetsområden och finnas med som gemensamt ansvar i respektive regions övergripande utvecklingsstrategi (RUS). Idag ses MIK oftast som en prioritering för biblioteksverksamheten.

 

I våra olika samtal lyfts behov av omvärldsbevakning, behov av presentationsmaterial av MIK till beslutsfattare, samt hjälp att hitta kontakter och exempel från andra aktörer. De tankar, förslag och synpunkter som framkommit kommer att utgöra underlag för fortsatt samarbete i aktörsnätverket MIK Sverige under uppbyggnadsåret 2020.