Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Arbetsgruppen Idéförvaltning 2020

Senast uppdaterad:

Nätverket har flera arbetsgrupper, där olika medlemmar samarbetar för att gemensamt främja medie- och informationskunnighet. En av dem är gruppen för idéförvaltning.

Syfte

Att sortera, kategorisera och i möjlig mån förvalta de samverkansidéer som nätverkets medlemmar presenterat under den andra nätverksträffen 2020 (21/8). Arbetsgruppens arbete är en del av framtagandet av nätverkets arbetsplan 2021.

Medverkande

  • Nordicom
  • Statens medieråd
  • Svensk biblioteksförening
  • Ung Media

Kontakt

För frågor om arbetsgruppen, kontakta Jonatan Rolfer: jonatan.rolfer@statensmedierad.se

Slutrapport

På styrgruppsmötet den 21 oktober 2020 presenterades slutrapporten av arbetsgruppen Idéförvaltning. Rapporten innehåller en tabell av de föreslagna samverkansidéer som inkommit från nätverkets medlemmar på senaste nätverksträffen i augusti. Arbetsgruppen har identifierat temaområden och föreslår nya arbetsgrupper att tillsätta till 2021 års arbetsplan. Rapporten föreslår bland annat:

  • Visualisera en gemensam definition av begreppet MIK för nätverket.
  • Kategorisering och indelning av nätverkets olika verksamhetsområden och målgrupper. Arbetsgruppen föreslår en förstudie under första kvartalet under 2021. Ett förslag på kategoriseringar bör tas fram av en utvald arbetsgrupp eller styrgruppen som resterande nätverk sedan kan ta ställning till.
  • En fortsättning på arbetet som görs inom delprojekten Kartläggning och Kunskapsplattform. En ny arbetsgrupp tillsätts för att inventera resurser och material i Kartläggningen och Kunskapsplattformen, samt granska det befintliga innehållet ur ett tillgänglighetsperspektiv.
  • Fortsatt gemensamt engagemang i nätverket inför relevanta evenemang.
  • Arrangera föreläsningar för varandra i nätverket. Skulle kunna sättas i rutin som en digital nätverksaktivitet under våren 2021.
  • Inventera nätverkets olika internationella engagemang och samarbeten. Dela information från nätverksträffar i EU med nätverket.

Länkar