Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge statliga myndigheter i uppdrag att utreda olika frågor. Det kan till exempel handla om att bidra med underlag för regeringens beslut eller att genomföra insatser som stödjer regeringens politik. Här hittar du Statens medieråds aktuella regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag 2021

  • Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (Ku2019/01659/MD samt regleringsbrev 2021).
  • Kartlägga och redovisa insatser för ökad medie- och informationskunnighet (Regleringsbrev 2021).
  • Medverka till ett branschgemensamt system för varningar enligt radio- och tv-lagen (Regleringsbrev 2020).
  • Informera om upphovsrätt för barn och unga (Regleringsbrev 2020).
  • Inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171/FS (delvis) samt regleringsbrev 2021).
  • Genomföra uppdraget Ett kunskapslyft för barnets rättigheter (Ku2020/02624 (delvis) samt regleringsbrev 2021).

Övriga regeringsuppdrag

  • Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583).
  • Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960).

Redovisning tidigare uppdrag

Här kan du ta del av den kartläggning och de lägesrapporter som beskriver hur Statens medieråd har arbetetat med regeringsuppdraget att stärka medie- och informationskunnigheten i Sverige samt med uppdrag inom ramen för No Hate Speech Movement.

Remissvar

Innan regeringen tar ställning till förslag skickas de på remiss, bland annat till statliga myndigheter med kompetens på området. Här hittar du Statens medieråds remissvar.