Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation terroristorganisation

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Myndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Statens medieråd har inte yttrat sig tidigare i ärendet. På grund av detta och att myndigheten inte kan bedöma de föreslagna lagändringarnas juridiska konsekvenser, avstår myndigheten från att ha synpunkter på utkastet. (Ju2019/01919/L5) 

Statens medieråds rapporter

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.