Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Yttrande över rapportutkastet Tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar (Dnr 21/02768)

Publicerad • Författare: Statens medieråd

Statens medieråd bedömer att förslaget att tvistlösningsmekanismen initialt ska inhysas hos Granskningsnämnden för radio och tv (GRN) är välmotiverat. GRN har erfarenhet av avvägningar i ärenden av sådan art som tvistlösningsmekanismen bl.a. ska hantera och detta är ur STMR:s
synvinkel av särskild vikt vad avser skydd av barn.

Domarklubba ovanpå lagböcker

Våra remissvar

Statens medieråd svarar på många remisser från både regeringen och andra myndigheter. Här hittar du remissvar från de senaste åren.