Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Information och vägledning

Senast uppdaterad: 2018-06-28

För att kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan driver Statens medieråd kontinuerligt ett arbete med medie- och informationskunnighet (MIK). Arbetet handlar såväl om att producera som att sprida information och ge vägledning om medie- och informationskunnighet.

Statens medieråds arbete med MIK kan ses som en operationalisering av första paragrafen i myndighetens instruktion om att:

  • 1 § […] Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. […]

Myndighetens arbete med MIK är uppbyggt kring en sammanhållen kunskapsbas och en pedagogisk struktur för att arbeta mot olika målgrupper. Genom en ökad medie- och informationskunnighet hos vuxna i barns och ungas närhet, till exempel lärare och pedagoger, bibliotekarier och föräldrar, kan barn och unga stärkas i sin medievardag.

Vid sidan av att producera och sprida material har Statens medieråd en viktig uppgift i att uppmärksamma beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå om vikten av ökad medie- och informationskunnighet i samhället.

Pedagogiska verktyg

Statens medieråd har producerat ett flertal pedagogiska verktyg för att kunna stärka barn och unga i deras medieanvändning.

Rubriken Lär om medier (före detta MIK-rummet) vänder sig till lärare på grundskola, gymnasium, bibliotekarier och föräldrar där syftet är att öka kompetensen kring MIK. "Lär om medier" har koppling till läroplanen och tillhandahåller arbets- och diskussionsmaterial för målgruppen.

MIK för mig är ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet. Utbildningen riktar sig till lärare, bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet. Utbildningens syfte är att ge en ökad kunskap kring MIK samt diskutera och reflektera med kollegor och elever kring hur det nya medielandskapet påverkar oss.

No Hate Speech Movement

Statens medieråd driver kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige. Kampanjen är ursprungligen initierad av Europarådet och har drivits av Statens medieråd i Sverige sedan 2013. Syftet är förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans. Kampanjen är särskilt inriktad på att stärka barn- och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet och respektera mänskliga rättigheter, att öka den demokratiska delaktigheten samt stimulera till källkritik och eget kritiskt tänkande i relation till medier.

> Gå till avdelningen No hate.