Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Samverkan för medie- och informationskunnighet, MIK

Senast uppdaterad: 2019-03-06

Ungdomar som står bredvid varandra och tittar ner i sina telefoner. 

Statens medieråd ska utveckla former för att samordna arbetet med medie- och informationskunnighet. Foto: Shutterstock.

Statens medieråd har inlett arbetet med att, på regeringens uppdrag, kraftsamla kring medie- och informationskunnighet, MIK. Det handlar om att samla de statliga aktörer som arbetar med MIK-frågor för att stärka samarbetet med sikte på att Sveriges medborgare ska kunna navigera i en alltmer komplex och digitaliserad värld.

Statens medieråd ska även utveckla former för att samla in och sprida kunskap på området – samt öppna en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med MIK på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringen pekar i uppdraget ut ett antal samrådsparter. Dessa är Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), Kungliga Biblioteket (KB), Digitaliseringsrådet, Post- och Telestyrelsen (PTS), och utredningen Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (Ku2018:04). Ett första samråd med dessa aktörer genomfördes under november och december 2018.

I början av 2019 kommer Statens medieråd att genomföra möten med övriga aktörer av relevans för uppdraget. Tillsammans ligger dessa samtal till grund för den samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet som Statens medieråd ska utveckla formerna för. En lägesrapport av detta utvecklingsarbete ska lämnas till Regeringskansliet senast den 30 maj 2019.

Läs hela regeringsuppdraget på regeringen.se:

> Uppdrag till Statens medieråd att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK)länk till annan webbplats

Följ arbetet med uppdraget

Kontakt

För mer information om uppdraget, kontakta:

Martina Wagner, ämnessakkunnig

Tel: 08-665 14 79

E-post: martina.wagner@statensmedierad.se

Mer information

Även under 2017 arbetade Statens medieråd med ett regeringsuppdrag gällande medie- och informationskunnighet, MIK. Tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv gjordes en kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet.

> Kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighetlänk till annan webbplats

Statens medieråd medverkade även i arbetet med en utvidgad kartläggning av MIK i Sverige 2018 som togs fram i samarbete mellan UNESCO-professuren vid Göteborgs universitet och Nordicom

> Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Utöver uppdraget till Statens medieråd har regeringen även fattat beslut om ett kommittédirektiv till en nationell satsning på MIK, inriktat specifikt på individers förmåga att identifiera och stå emot näthat, propaganda och desinformation. En särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet ska genom utåtriktat arbete på kort sikt stärka arbetet med MIK.

> Nationell satsning på medie- och informationskunnighet ska öka motståndskraften mot desinformation och näthatlänk till annan webbplats