Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Om personuppgifter

Statens medieråd behandlar personuppgifter på delar av webbplatsen samt i angränsande system. Här kan du ta del av myndighetens integritetspolicy.

Personuppgiftsansvar

Statens medieråd är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter i myndighetens verksamhet.

Offentlighetsprincipen

Statens medieråd är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till myndigheten blir allmänna handlingar.

Vilka personuppgifter behandlar Statens medieråd?

I samband med att du som privatperson ansöker om granskning av film som ska visas offentligt, ingår avtal med eller kontaktar oss via epost, förser du oss med vissa personuppgifter.

De uppgifter vi lagrar om dig är samtliga uppgifter som du lämnat till oss i samband med olika kontakter med Statens medieråd. Det rör sig om bland annat namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och organisationsnummer.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

  • Informera och svara på förfrågningar om myndighetens verksamhet
  • Uppfylla efterlevnad av lagar
  • Hantera ärenden enligt förvaltningslagen, inklusive att ta emot ansökningar och genomföra granskning av film som ska visas offentligt
  • Ingå och fullfölja avtal.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Kommunikation

Ändamål: Vi behandlar personuppgifter i samband med kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla pressmeddelanden, när du vill lämna synpunkter eller ställa frågor om verksamheten via webben eller e-post.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Efterlevnad av lagar

Ändamål: Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av ärendedata, faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen eller träffande av avtal.

Hur samlas uppgifterna in?

Som huvudregel kommer uppgifterna från dig själv när du exempelvis kontaktar en av Statens medieråd anställda. Uppgifterna kan också komma från det företag som ansöker om filmgranskning eller träffar avtal med myndigheten.

Hur länge sparas uppgifterna?

Då Statens medieråd är en statlig myndighet omfattas vi av offentlighets- och arkivlagstiftning vilket innebär att de uppgifter som kommer in till oss utgör allmän handling och inte får förstöras om det inte finns så kallade gallringsföreskrifter.

Samtliga uppgifter som inkommit till Statens medieråd och ingår i allmänna handlingar bevaras för arkivändamål av allmänt intresse.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Vem som helst kan begära ut allmänna handlingar från Statens medieråd. Vi är skyldiga att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Därför kan dina uppgifter komma att lämnas ut. Till skydd för dig som enskild finns sekretessbestämmelser om personuppgifter i 21 kap. 7 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) som innebär att sekretess gäller för uppgift om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina personuppgifter behandlas av Statens medieråd och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra aktörer om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddas uppgifterna?

Statens medieråd vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att all information som myndigheten behandlar skyddas från åtkomst av obehöriga.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockerade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Begäran om sådant så kallat registerutdrag görs på blankett för registerutdrag. Här hittar du blankett för registerutdrag Pdf, 378.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi att lämna en motivering till dig. Vi kan endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till Statens medieråd:

Postadress:
Box 272 04,
102 53 Stockholm

Vid frågor om registerutdrag, kontakta oss på:

E-post: registrator@statensmedierad.se
Telefon: 08-665 14 60

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar om det skulle visa sig att de är felaktiga. Du har också rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet för behandlingen av personuppgifterna.

Om din begäran leder till en rättelse kommer vi att informera eventuella mottagare som fått uppgifterna av oss så länge det inte skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”)

Då Statens medieråd är en statlig myndighet omfattas vi av offentlighets- och arkivlagstiftning vilket innebär att de uppgifter som kommer in till oss utgör allmän handling och inte får förstöras om det inte finns så kallade gallringsföreskrifter. Rätten till radering av personuppgifter (”rätten att bli glömd”) gäller inte uppgifter i allmänna handlingar om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra detta.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina personuppgifter ska begränsas. Detta innebär att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Om vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifterna behandlas. Vid en sådan begäran gör vi en bedömning av om det ändå finns tvingande och berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om vi kan visa att så är fallet får personuppgifterna fortsätta att behandlas.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigeten och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddslagstiftning kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies

Vi använder så kallade cookies för att ge dig som använder våra hemsidor så relevant information som möjligt, läs mer om Statens medieråds användande av kakor här.

Dataskyddsombud

Statens medieråds dataskyddsombud har till uppgift att kontrollera att Statens medieråd behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och regler. Om du har synpunkter som du vill att dataskyddsombudet får kännedom om så kan du kontakta vårt dataskyddsombud via: registrator@statensmedierad.se

Kontaktuppgifter

Statens medieråd
Box 272 04
102 52 Stockholm

Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm
Telefon: 08-665 14 60
E-post: registrator@statensmedierad.se