Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter 2021

Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen på Statens medieråd.

Digital kunskap Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Universitet och högskolor Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2022

Statens medieråd är en av de myndigheter som omfattas av regeringens
satsning Ett kunskapslyft för barnets rättigheter, som leds av Barnombudsmannen. Denna rapport är en redovisning av det uppdrag (dnr 2021/14) som Statens medieråd fick i regleringsbrevet för 2021. Uppdraget har gått ut på att
• analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen
av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) inom myndighetens verksamhetsområde och
• utifrån analysen identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Statens medieråd avser att i denna rapport beskriva hur uppdraget har
genomförts. Rapporten innehåller en bakgrund till barnrättsarbetet på
myndigheten, en kartläggning med en nulägesanalys samt en sammanfattning
som beskriver de identifierade utvecklingsområdena och de åtgärder
som myndigheten avser att vidta.

Rapporten är skriven av Francisca Benavente, barnrättsansvarig och projektledare, och Emma Wilén, utredare.