Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Unga, medier och psykisk ohälsa

Uppföljning 2020, under Covid 19-pandemin

Samhälle och demokrati Myndigheter och organisationer Rapporter och undersökningar

Publicerad • Uppdaterad
Författare: Statens medieråd • Utgivningsår: 2022

I denna rapport beskrivs och analyseras sambanden mellan självskattat
psykiskt välbefinnande och medieanvändning bland svenska barn i åldern
9—18 år, mot bakgrund av några demografiska faktorer och i förhållande
till ett par andra skydds-/riskfaktorer som också kan ha betydelse för det
psykiska välbefinnandet.

Rapporten är en uppföljning av rapporten Unga, medier och psykisk ohälsa
som Statens medieråd publicerade 2020 och som är baserad på data från
2018. I föreliggande rapport används data som samlats in under hösten
2020 under den pågående Covid-19-pandemin då många gymnasieungdomar hade fjärr- och distansundervisning.

Rapporten är en del av Statens medieråds arbete inom regeringsuppdraget att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom
området psykisk hälsa och suicidprevention.

Rapporten är författad av Yvonne Andersson, analytiker och medieforskare vid Statens medieråd.