Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Rådslag för stärkt medie- och informationskunnighet

För att alla människor i Sverige ska kunna höja sin medie– och informationskunnighet krävs stärkt samverkan mellan aktörer som bidrar. Nu har Statens medieråd samlat de statliga aktörerna till ett första rådslag.
— Det här är startskottet för en gemensam kraftsamling, säger Anette Novak, myndighetens direktör.

Statens medieråds direktör Anette Novak framför publik. 

Från vänster: Statens medieråds Martina Wagner, ämnessakkunnig, Ann Wiklund, proecessledare och Anette Novak, direktör. Foto: Anna Tornberg/Statens medieråd.

Den 11 april samlades tolv statliga aktörer för ett rådslag inom ramen för Statens medieråds uppdrag Länk till annan webbplats. att utveckla formerna för förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK). På plats presenterades ett utkast till målformulering för arbetet: ”Genom aktiv samverkan bidra till stärkt medie- och informationskunnighet i samhället – för alla medborgare.” Området är brett och berör myndigheter såväl från skola- och utbildningssektorerna som infrastruktur och säkerhet. Och att närmare samverkan behövs var tydligt – på det första rådslaget var uppslutningen nära nog total.

— Engagemanget i frågorna är stort, vilket är oerhört glädjande. Tillsammans kommer vi att bygga en rörelse som har potentialen att lyfta Sverige på sikt, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd.

Vilka fördelar och utmaningar framkom i rådslaget relaterat till en förstärkt samverkan?

— Om vi delar kunskap och erfarenheter finns stora effektiviseringsvinster. Det ser alla aktörer vi mött i samråd och under rådslaget, säger Ann Wiklund, som processleder Statens medieråds uppdrag.- Därigenom kan vi nå fler, snabbare. Och samverka för att få större effekt för de insatser som görs och för att kunna nå flera.

Nästa steg i processen är ett rådslag med ickestatliga aktörer den 14 maj. En lägesrapport ska lämnas till regeringen senast den 30 maj.

— Vi ser fram spännande och lärorika diskussioner med alla dessa aktörer, inte minst för att skapa konkret nytta för varandra, säger Ann Wiklund.

Bakgrund regeringsuppdrag

På uppdrag av regeringen samlar Statens medieråd aktörer som bidrar till svensk medie- och informationskunnighet. Syftet med arbetet är bl.a. att effektivisera insatserna så att medborgare snabbt ska lära sig att navigera en alltmer komplex och digitaliserad värld. Inom uppdraget ska myndigheten även utveckla former för att samla in och sprida kunskap på området – samt öppna en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med MIK på nationell, regional och lokal nivå.

I uppdraget pekar regeringen ut ett antal samrådsparter. Dessa är Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), Kungliga Biblioteket (KB), Digitaliseringsrådet, Post- och Telestyrelsen (PTS), och utredningen Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (Ku2018:04). Ett första formellt samråd med dessa aktörer genomfördes under november och december 2018.

Statens medieråds uppdrag för stärkt medie- och informationskunnighet (MIK):

  • Utveckla former för samarbete mellan statliga myndigheter och organ som arbetar med frågor relaterade till MIK.
  • Utveckla former för en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer, på nationell, regional och lokal nivå.

> Läs mer om uppdraget att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK) på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!