Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Nu ska MIK mätas i befolkningen

For an English version, see below.

I dagens digitaliserade samhälle har det blivit allt viktigare med medie- och informationskunnighet. Dock saknas kunskap om nivån på befolkningens färdigheter på området. Nu satsar mediemyndigheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island på att gemensamt ta fram en metod för att regelbundet mäta olika aspekter av medie- och informationskunnighet bland allmänheten i respektive land.

Tjej i hörlurar som håller i bok och tittar på dator. 

Nordiska mediemyndigheter ska ta fram en vetenskapligt förankrad metod för att mäta och jämföra befolkningens medie- och informationskunnighet. Foto: Shutterstock.

I dag pågår satsningar i alla de nordiska länderna för att stärka allmänhetens medie- och informationskunnighet (MIK). Däremot saknas kunskap om nivån på olika aspekter av MIK i grupper av befolkningen, något som behövs för att varje land ska kunna utveckla strategier och genomföra effektiva insatser på området.

För att bygga denna kunskap satsar nordiska mediemyndigheter nu på att ta fram en vetenskapligt förankrad metod för att mäta och jämföra befolkningens kunskaper, färdigheter och attityder. Nu öppnar en offentlig upphandling där en aktör som kan slutföra metodutvecklingen och inleda mätningarna söks Länk till annan webbplats..

MIK handlar om kunskaper och färdigheter som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang – något som människor i alla åldrar behöver för att kunna vara demokratiskt delaktiga och stå emot otillbörlig informationspåverkan.

- I dagens komplexa medielandskap är medie- och informationskunnighet avgörande för att kunna försvara sina fri- och rättigheter. Alla behöver veta hur de hittar tillförlitlig information och behärska grundläggande källkritik, säger Anette Novak, direktör vid Statens medieråd, initiativtagare och Sveriges representant i samverkansprojektet.

Jämförelse mellan nordiska länder

Genom återkommande undersökningar blir det möjligt att se eventuella förändringar över tid samt förskjutningar mellan länder, målgrupper och områden. Resultaten ger viktiga beslutsunderlag för aktörer som på olika sätt bidrar till att stärka medie- och informationskunnigheten.

Bakom arbetet med mätningen står nordiska mediemyndigheter med stöd av Nordiska ministerrådet:

  • Statens medieråd, Sverige.
  • Medierådet for børn og unge, Danmark.
  • Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Finland.
  • Fjölmiðlanefnd, Island.
  • Medietilsynet, Norge.

LÄNK TILL UPPHANDLINGEN

> Nordiska mediemyndigheter upphandlar utveckling av ett MIK-index Länk till annan webbplats.

FAKTA FÖRSTUDIE Pdf, 4.8 MB.

För att utreda möjligheten att utveckla en metod för att mäta olika aspekter av medie- och informationskunnighet gjordes 2020 en förstudie. Bakom uppdraget stod flera nordiska mediemyndigheter; Statens medieråd i Sverige, Medietilsynet i Norge, Medierådet for børn og unge i Danmark samt Fjölmiðlanefnd, Island. Forskargruppen MEDLiE (Media Literacy and Education Research Group) vid NTNU i Trondheim upphandlades och utförde förstudien.

> Förstudie: Towards a Nordic MIL-index (PDF) Pdf, 4.8 MB.


Media and information literacy in general public will now be assessed

Following digitalization, it has become clear how important media and information literacy (MIL) is for public participation. Today, however, there is a lack of knowledge about the level of the population's skills in the area. Therefore, media authorities in Sweden, Norway, Denmark, Finland, and Iceland are now jointly developing a method for regularly assessing various aspects of media and information literacy among the public in each country.

Today, initiatives are underway in all the Nordic countries to strengthen the publics' media and information literacy (MIL). However, there is a lack of knowledge about the level of skills in different aspects of MIL among groups of the population, which is needed for each country to be able to develop strategies and implement effective initiatives in the area.

To build this knowledge, Nordic media authorities are now aiming to develop a scientifically based method for measuring and comparing the population's knowledge, skills, and attitudes, a Nordic MIL Index. A public procurement is now open, to find a stakeholder who can develop a method and start these measurements.

MIL involves the knowledge and skills required to find, analyse, critically evaluate, and create information in different media and contexts – something that people of all ages need in order to be able to participate democratically and resist undue information influence.

‘In today's complex media landscape, media and information literacy is crucial in order to be able to defend freedom and rights. Everyone needs to know how to find reliable information and master basic source criticism’, says Anette Novak, Director of the Swedish Media Council, initiator and Sweden's representative in the collaboration project.

Comparison between Nordic countries

Through recurring surveys, it will be possible to monitor changes over time as well as shifts between countries, target groups, and topics. The results will provide important decision-making material for actors who contribute in various ways to strengthening media and information literacy.

Behind the Nordic MIL Index project are a number of media authorities in the Nordic countries with the support of the Nordic Council of Ministers:

  • The Swedish Media Council
  • The Danish Media Council for Children and Young People
  • The National Audiovisual Institute (KAVI), Finland
  • The Icelandic Media Commission
  • The Norwegian Media Authority

> Link to the procurement Länk till annan webbplats.

Towards a Nordic MIL-index
A feasibility study for a Nordic Media and Information Literacy Index

This pre-study is written on behalf of the Swedish Media Council and the media authorities in Norway, Denmark and Iceland in connection with measuring aspects of Media and Information Literacy (MIL) in the population in the respective countries.

> Towards a Nordic MIL-index (PDF) Pdf, 4.8 MB.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!