Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Ny lag om upphovsrätt 2023

Nästa år kommer Sverige att få en ny upphovsrättslag där EU-direktivet om upphovsrätt från 2019 utgör en del. Bland annat föreslås att tidningsföretagen får en ny ensamrätt så att de ska kunna få ersättning när deras material används på internet. 

Kvinna fotograferar i skogen

Bland annat fotografers alster omfattas av den nya upphovsrättslagen. Foto: Shutterstock.

Det nya EU-direktivet inom upphovsrätten kallas DSM- direktivet. Länk till annan webbplats.  DSM står för ”Digital Single Market” och har som syfte är att harmonisera EU-ländernas lagstiftning när det gäller användning av upphovsrättsligt material i en digital miljö.

I fördraget föreskrivs att ett system inrättas som säkerställer att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids.

Ska stimulera innovation och produktion

Det nya direktivet är tänkt att stimulera innovation, kreativitet, investeringar och produktion av nytt innehåll, även i den digitala miljön. Skyddet ska bidra till "unionens mål att respektera och främja kulturell mångfald, samtidigt som det gemensamma europeiska kulturarvet framhävs".

Direktivet kommer att bli del av den svenska lagstiftningen (upphovsrättslagen) under år 2023.

I fjol föreslog den dåvarande socialdemokratiska regeringen Länk till annan webbplats. nya regler på upphovsrättsområdet som syftade till att anpassa upphovsrätten till den senaste tekniska utvecklingen. Med förslaget ska EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden genomföras.

Nya inskränkningar i upphovsrätten

Bland förslagen finns nya minskningar av upphovsrätten "för att underlätta undervisning och forskning och för att kulturarvet ska kunna bevaras". Det ska också bli lättare att fritt kunna återge äldre konstverk.

En av de viktigaste ändringarna i DSM-direktivet kallas "länkskatt" (artikel 15). Det innebär att medieföretag, som tidningar, radio och tv, ska kunna begära ersättning när plattformar som Google och Facebook använder deras artiklar genom att publicera textutdrag

Den omdiskuterade paragraf 17 i DSM-direktivet innebär bland annat att plattformar som YouTube ska betala ersättning till upphovspersoner på samma sätt som till exempel Spotify gör i dag. Direktivet, artiklarna 18—20, ger även rätt till enskilda upphovspersoner att få rätt ersättning när deras verk används online.

Ensamrätt för tidningsföretagen

I regeringens proposition 2021/22:278 Länk till annan webbplats. föreslås presspublikationer få en ny ensamrätt så att tidningsföretagen ska kunna få ersättning när deras material används på internet. En ny avtalslicens föreslås också "för att underlätta för användare och rättsinnehavare genom att möjliggöra heltäckande avtal i situationer där presspublikationer utnyttjas på internet".

Konstnärer, fotografer och andra upphovspersoner ska enligt propositionen också få en starkare position när de överlåter sina rättigheter till förlag, tidningar och andra aktörer.

Från början var det sagt att Upphovsrättsdirektivet skulle vara införlivat i medlemsstaternas lagstiftningar senast den 7 juni 2021. Den nya lagen föreslogs i förra årets proposition att träda i kraft 1 januari 2023, men även detta är alltså försenat.

Fakta: Upphovsrättsdirektivet

Upphovsrättsdirektivet, eller "copyrightdirektivet" (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden) är ett EU-direktiv. Syftet är att harmonisera och modernisera bestämmelser om digital upphovsrätt inom Europeiska unionen, att minska intäktsgapet mellan monopolliknande internetföretag och europeiska innehållsproducenter samt att främja en digital inre marknad inom EU. Det skulle vara införlivat i medlemsstaternas lagstiftningar senast den 7 juni 2021. I Sverige är processen försenad med över ett och ett halvt år.

Källa: Wikipedia

Fakta: Statens medieråds regeringsuppdrag

Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att informera om upphovsrätt för barn och unga. Vi har producerat material om upphovsrätt som finns samlat under sektionen Barn och unga: Vad är upphovsrätt. Där finns länkar till filmer med mera informativt material om upphovsrätt — Lilla upphovsrättsfrågan — samt nya texter om bl a den nya upphovsrättslagen.

Mer från Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Här får du några fler lästips!