Startsidan Statens medieråd
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad • Uppdaterad

Riktlinjer för nätverket

Följande riktlinjer gäller för nätverket MIK Sverige under 2023. Riktlinjerna kan komma att revideras utifrån nätverkets behov och Statens medieråds uppdrag.

Mikrofon framför publik.

Foto: Shutterstock.

BAKGRUND

I september 2019 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (Ku2019/01659/MD). Regeringsuppdragets fokus ligger på att utveckla samverkan mellan aktörer och myndighetens verksamhet på området medie- och informationskunnighet (MIK) genom att bland annat: skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK, bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning relaterad till MIK, ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området och utveckla myndighetens MIK-resurser.

Sedan januari 2020 har Statens medieråd rollen som koordinator i det nationella MIK-arbetet. Statens medieråd har regeringens uppdrag att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet i Sverige (Ku2021/02377).

På Statens medieråds webbplats definieras MIK enligt nedan (2021):

Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd. MIK har ofta kommit att likställas med begreppen källkritik och källtillit, men begreppet är betydligt vidare än så. Det är ett område i utveckling, eftersom teknik och medieanvändning ständigt förändras.

MIK handlar bland annat om att

 • förstå mediernas roll i samhället,
 • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information, och
 • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

NÄTVERKET MIK SVERIGE

Nätverket utgörs av aktörer som arbetar med MIK. I nätverket ska medlemmarna aktivt kunna

 • samarbeta och identifiera behov av insatser
 • stödja varandras arbete genom kunskapsdelning och metodutveckling
 • synliggöra och medvetandegöra behovet av MIK internt och externt.

Nätverket utgör en arena för samverkan genom att erbjuda bland annat

 • kontakt med aktörer i nationella nätverket och övriga samverkanskretsar
 • möjlighet till nya samarbeten
 • överblick över det nationella MIK-arbetet
 • tillgång till olika MIK-aktörers expertis och kunskap
 • internationell omvärldsanalys
 • en arena för att lyfta frågor och behov från sin organisation
 • kontaktytor till praktiker.

Syfte och mål

Syftet med nätverket MIK Sverige är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Som koordinator för nätverket sätter Statens medieråd årligen mål för arbetet inom nätverket med stöd av MIK Sveriges nätverksråd.

Nätverksråd

I MIK Sveriges nätverksråd är Statens medieråd ständig ordförande. Nätverksrådet har en rådgivande funktion och är ett stöd för Statens medieråd i beslut och diskussioner som rör nätverkets inriktning och verksamhet.

Nätverksrådets sammansättning ska representera nätverkets bredd av offentliga och idéburna aktörer. Ledamöter väljs ur medlemskretsen av Statens medieråd tillsammans med sittande nätverksråd. Ledamöterna sitter i nätverksrådet under en tidsbegränsad period om två år och sammankallas minst fyra gånger per år.

Medlemmar i nätverket kan anmäla intresse om att representera sin organisation i nätverksrådet.

Ordförande (Statens medieråd):

 • Är ordförande och sammankallande i nätverksrådet.
 • Har beslutsmandat i de frågor som diskuteras med nätverksrådet.
 • Föreslår agenda för mötena samt tar ansvar för inbjudningar, lokalförsörjning med mera.
 • Dokumenterar mötena samt delar information med nätverksrådet om de beslut som tas.

Ledamöter:

 • Avsätter personella resurser för arbete i nätverksrådet.
 • Representerar nätverksrådet i relation till det vidare nätverket.
 • Kommunicerar vid behov nätverksrådets diskussioner till det vidare nätverket.
 • Medverkar i framtagandet av nätverkets årliga aktivitetsplan.

Medlemskap

Statens medieråd bjuder in till och beslutar om medlemskap efter samråd med nätverksrådet. Aktörer verksamma inom den offentliga och den idéburna sektorn kan bli medlemmar. Vid inbjudan till medlemskap ombeds organisationen fylla i en medlemsansökan. Genom medlemskap ställer sig den sökande bakom nätverkets riktlinjer. Medlemskapet gäller tills vidare eller till dess att Statens medieråd beslutar att det ska avslutas.

Statens medieråd beslutar om uteslutning av medlem efter inhämtande av synpunkter från nätverksrådet.

Nationella nätverksträffar för samtliga medlemmar arrangeras fyra gånger per år. Därtill kan även specialinriktade möten och andra arrangemang anordnas av Statens medieråd.

Medlemmar i MIK Sverige åtar sig att

 • bidra till den gemensamma kunskapsplattformen genom att dela med sig av relevanta kunskaper, kompetenser och erfarenheter
 • tillföra uppgifter inom sina kompetensområden till den svenska kartläggningen av insatser och aktörer inom MIK-området
 • kommunicera information till, från och om nätverket i sina kanaler när de så finner lämpligt
 • representera sin verksamhet genom aktivt deltagande under nätverksträffarna.

Kontaktperson

Organisationer utser i sin medlemsansökan en person som huvudsaklig representant och kontaktperson för organisationen. Kontaktpersonen tar emot information och inbjudningar från nätverket och koordinatorn Statens medieråd, samt ansvarar för att i sin hemorganisation förankra samverkan och eventuella kommunikationsinsatser. Vid ändring av kontaktperson ansvarar varje medlemsorganisation för att detta anmäls till Statens medieråd. Kontaktpersonens namn och e-postadress publiceras på MIK Sveriges medlemssidor på Statens medieråds webbplats i syfte att underlätta kontakt mellan medlemmar i nätverket. Uppgiften avpubliceras från webbplatsen i samband med medlemskapets upphörande. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att Statens medieråd ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Statens medieråd är en statlig myndighet och insamlade personuppgifter ingår i myndighetens allmänna handlingar.

Statens medieråd samlar in och lagrar dessa kontaktuppgifter samt övriga kontaktuppgifter till personer från medlemsorganisationerna i MIK Sverige som anmält att de önskar information från nätverket.

Riktlinjer antagna av Statens medieråd 2023-02-03 efter inhämtande av synpunkter från MIK Sveriges styrgrupp (från och med 2022 MIK Sveriges nätverksråd).

Mer om MIK Sverige

Mer information om nätverkets verksamhet.

 • Publik framför scen. Foto: Shutterstock.

  Om MIK Sverige

  Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är...